esmaspäev, 12. september 2011

ROIC - tootlus investeeritud kapitalilt

Üks erakordselt hea näitaja ettevõtte edukuse hindamiseks on tootlus investeeritud kapitalilt (ROIC - Return on Invested Capital). See on sarnane näitaja omakapitali tootlusele (ROE - Return on Equity), aga mõnes mõttes parem. ROEd on ettevõttel võimalik teatud määral manipuleerida, mistõttu ainult ROEd ei saa täiesti eraldiseisvana ettevõtte edu hindamiseks kasutada:
  • näiteks kui ettevõte rahastab oma tegevust suuresti laenude abil ehk omakapitali osakaal ettevõtte kapitalis on suhteliselt väike, siis see enamasti võimendab ROEd, samas aga suur laenukoormus suurendab ettevõtte riske;
  • ROE = puhaskasum / omakapital ning puhaskasumi numbrit on ettevõttel võimalik teatud ulatuses endale sobivas suunas näidata (näiteks kapitaliseerides kulusid, makse optimeerides jne);
  • ülaltoodud ja muudel põhjustel ei ole erinevate ettevõtete ROE'd otseselt võrreldavad.
ROIC elimineerib need puudused. Esiteks mõõdab ROIC kogu ettevõttesse investeeritud kapitali tootlust - seega ei ole oluline, kas ettevõte rahastab ennast peamiselt omanike poolt sisse pandud raha (ehk omakapitali) abil või laenude abil. Teiseks ei oma ROIC arvutuse puhul tähtsust, kuidas ettevõte kulusid käsitleb - näiteks kui ettevõte kapitaliseerib mingid kulud (ehk et ei kanna neid kohe kuludesse, vaid võtab bilansis arvele investeeringuna), siis ühest küljest on küll ettevõtte ärikasum selle võrra suurem, samas on suurem ka bilansis üles võetud vara ja need tasakaalustavad üksteist.

ROIC elimineerib suuresti probleemid, mis tekivad seoses ettevõtete võimalusega kasutada raamatupidamises erinevaid põhimõtteid, erinevaid amortisatsiooninorme, makse optimeerida jne.

Nüüd siis valem:

ROIC = maksude-järgne ärikasum / ettevõttesse investeeritud kapital

Maksude-järgne ärikasum = ärikasum * (1 - tulumaksumäär)

Tulumaksumäärana võiks kasutada riigis kehtivat nominaalset ettevõtte tulumaksumäära, siis on ROIC teiste ettevõtetega paremini võrreldav.

Ettevõttesse investeeritud kapital = ettevõtte koguvarad - intressi mittekandvad lühiajalised kohustused

Intressi mittekandvateks kohustusteks on näiteks ettevõtte võlgnevus tarnijatele, võlad töövõtjatele, ettemaksed jmt.

Mõnikord soovitatakse lisaks intressi mittekandvatele kohustustele varadest maha lahutada ka bilansis olev firmaväärtus ning äritegevuseks mittevajalik raha.

Firmaväärtus (ingl. k. goodwill) tekib ettevõtte bilanssi juhul, kui on üle võetud mõni teine ettevõte. Kui ostuhind oli kõrgem ostetud ettevõtte bilansilisest omakapitalist, siis omakapitali ületav summa tulebki bilansis arvele võtta firmaväärtusena.

Mina soovitan üldjuhul firmaväärtust koguvaradest siiski mitte maha lahutada. Kui ettevõtte bilansis on firmaväärtuse real suur summa (Eestis näiteks Ekspress Grupi bilansist suure osa moodustab Delfi ülevõtmisel tekkinud firmaväärtus) ning selle tõttu ettevõtte ROIC järsult langeb, siis tähendab see ühte kahest:
  • tehtud on halb investeering - teise firma ülevõtmise eest on makstud liiga kõrget hinda;
  • ost ei ole ennast veel ära tasunud, aga juhtkond maksis kõrget hinda ootuses, et kunagi tulevikus hakkab ostetud ettevõte teenima kõrgemat tootlust ja õigustab sellega makstud hinda.
Firmaväärtuse võib arvestusest välja jätta, kui selle tõttu on ROIC ebamõistlikult madal ning juhtkond, kes firmaväärtuse tekke põhjustas, on lahkunud ning pole oodata, et uued juhid sama rumalaid ülevõtmisotsuseid teeksid ehk ülevõtmiste eest liiga palju maksaksid. Konservatiivsem lähenemine on igal juhul firmaväärtust mitte maha lahutada.

Äritegevuseks mittevajaliku raha mahalahutamise kohta ütleks ka nii, et konservatiivsem on see igal juhul arvestusse sisse jätta. Kui ettevõttel on kontol seismas raha, mida ei osata kuskile paigutada, siis tuleks see üldjuhul aktsionäridele tagastada - kas dividendidena või aktsiate tagasiostuna. Kui seda ei tehta, siis ettevõtte ROIC kannatab. Äritegevuseks mittevajamineva rahajäägi võib arvestusest välja jätta, kui soovid teada saada, kui efektiivselt on juhtkond investeerinud kapitali, mis on tõepoolest äritegevusse paigutatud ja mis ei seisa lihtsalt kontol. See näitab, milline on ettevõtte tegelik tulutootmise võime - seda juhul, kui juhtkond otsustaks üleliigse raha aktsionäridele tagastada. Kui rahajääk varadest maha lahutada, on erinevate ettevõtete ROIC näitajad paremini võrreldavad. Samas eeldab see hinnangu andmist selle kohta, kui suurt rahajääki on ettevõttel normaalseks äritegevuseks vaja ning kui suur osa kontodel olevast rahast on nö "üle".